Prof.dr Adi Rifatbegović – odgođen ispit


Obavještavaju se studenti da se ispiti kod prof.dr Adija Rifatbegovića zakazani za 05.04.2019.god. neće održati. Studenti će blagovremno biti obaviješteni o drugom terminu ispita.

Prof.dr Mithat Tabaković – odgođena nastava


Obavještavaju se studenti da će se predavanje iz predmeta Klinička propedutika kod prof.dr Mithata Tabakovića održati 06.04.2019.god. sa početkom u 12:00 h, a ne 05.04.2019.god. kao što je bilo prethodno zakazano.

Obavještenje za studente Medicinskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih nauka koji namjeravaju prijaviti obavljanje kliničko – bolničke prakse u ljetnom semestru akademske 2018/19. godine


Svi studenti, koji po nastavnom planu i programu na Medicinskom fakultetu, studijski program Medicina kao i na nekom od studijskih programa Fakulteta zdravstvenih nauka (Stomatologija; Sestrinstvo; Fizioterapija i radna terapija; Farmacija; Sanitarni inženjering i Radiologija) imaju obaveznu stručnu praksu, dužni su da prijave obavljanje prakse u ljetnom semestru akademske 2018/19. godine.

Obavljanje prakse se može prijaviti za sljedeće zdravstvene ustanove, i to:

 • JZU Univerzitetsko-klinički centar Tuzla (za sve programe osim Stomatologije);
 • PZU Ginekološka poliklinika „Korak do života“ Tuzla (Sestrinstvo);
 • PZU Apoteke Edal Eurofarm u Tuzli (za Farmaciju)
 • Poliklinike Azabagić Tuzla (za Stomatologiju);
 • JZU “Zdravstveni centar Brčko” u Brčkom (za sve programe);
 • Zdravstveno-estetski centar “Dermato-Dentomedik” dr Regoje, Brčko (za Stomatologiju);
 • Ordinacija za opštu stomatologiju, oralnu i maksilofacijalnu hirurgiju “Kusturica Dr. Nusret” u Brčkom (za Stomatologiju);
 • PZU Stomatološka ambulanta „SHINE“ estetsko-stomatološki centar Brčko (za Stomatologiju);
 • PZU „Alfa“ Brčko distrikt;
 • Zdravstvena ustanova „Petković“ Šamac (Sestrinstvo);
 • JZU Banja Ilidža Gradačac;
 • JZU Dom zdravlja Živinice;
 • Dom zdravlja “Medigroup dr Ristić” Beograd, Republika Srbija;
 • Dom zdravlja “Medigroup Jedro” Beograd, Republika Srbija;
 • Miloš klinike – specijalna klinika za oftalmologiju, Beograd, Republika Srbija, i
 • Opšta bolnica Medigroup, Beograd, Republika Srbija.

Pored navedenih ustanova, studenti mogu obavljati stručnu praksu i u drugim zdravstvenim ustanovama, ukoliko je to dozvoljeno u skladu sa pravilima tih ustanova.

Studenti su dužni da se prijave na jedan od sljedeća dva načina, i to:

 1. a) slanjem e-maila na adresu ss@eukallos.edu.ba , ili
 2. b) prijavljivanjem u studentskoj službi.

Prijave se podnose najkasnije do 17.04.2019. godine, a prijave koje stignu poslije ovog roka, neće biti razmatrane.

Prijava treba da sadrži ime i prezime, broj indeksa, naziv ustanove u kojoj student želi obaviti stručnu praksu. Npr: „Marko Marković, broj indeksa 153/11-FA, prijavljuje se za obavljanje stručne prakse u UKC-u Tuzla u ljetnom semestru 2018/19. godine“.

Studentima koji se prijave za obavljanje kliničko-bolničke prakse biće izrađene akreditacije sa njihovim imenom i prezimenom, a koje će moći preuzeti po isteku roka za prijavu. Studenti koji su već obavljali stručnu praksu u zimskom semestru, a koji imaju akreditaciju, mogu koristiti istu akreditaciju.

Više informacija se nalazi u Uputstvu za obavljanje stručne prakse, te upućujemo sve studente da se upoznaju sa njegovim sadržajem. Uputstvo se može pronaći na web-stranici Univerziteta na linku:

http://eukallos.edu.ba/strucna_praksa/Uputstvo%20za%20praksu.pdf

Posebni uslovi za obavljanje prakse:

1) Studenti su dužni da, prije obavljanja stručne prakse, izvrše obaveznu sanitarnu obradu i dostave o tome dokaz zdravstvenoj ustanovi (sanitarna knjižica), te da imaju čiste uniforme i čistu obuću za vrijeme obavljanja stručne prakse u zdravstvenoj ustanovi.

2) UKC Tuzla će studente Univerziteta, koji tamo obavljaju praksu, blagovremeno, na primjeren način, upoznati sa propisanim kućnim redom, i to na zajedničkom uvodnom predavanju. O terminu održavanja ovog predavanja, studenti će biti obaviješteni putem web-stranice Univerziteta. Studenti su dužni da se za vrijeme obavljanja stručne prakse ponašaju u skladu sa visokim etičkim i moralnim standardima, kao i da se prema opremi Centra ponašaju sa pažnjom dobrog domaćina.

3) Studenti studijskog programa Radiologija, koji žele da obave stručnu praksu na UKC-u Tuzla, dužni su da obave prethodni zdravstveni pregled za boravak u zoni jonizirajućeg zračenja. Pregled se obavlja u Domu zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla u Službi specifične zdravstvene zaštite – Medicina rada.

Za ovaj pregled potrebno se, takođe, prijaviti, tako što se studentskoj službi dostavi sljedeće:

 1. a) od porodičnog ljekara popunjen i ovjeren obrazac historije bolesti, oboljenja, povreda ili invalidnosti (obrazac se može pronaći na web-stranici ili u studentskoj službi), i
 2. b) uplatnica na iznos od 117,00 KM uplaćeno na račun Univerziteta (13 21 00 20 178 24 175), koliko iznose troškovi za zdravstveni pregled.

 Ovu dokumentaciju je potrebno dostaviti najkasnije do 13.04.2019. godine. O terminu pregleda u Domu zdravlja, studenti će biti obaviješteni putem web-stranice.

Studenti koji su već ranije obavili prethodni zdravstveni pregled za boravak u zoni jonizirajućeg zračenja, i koji imaju važeći nalaz, nisu dužni da obavljaju pregled ponovo.

Predstavljen Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla učenicima JU MSŠ Banovići


Učenicima JU MSŠ Banovići dana 03.04.2019. godine prezentiran je plan upisa studenata na Evrospkom univerzitetu “Kallos” Tuzla u akademskoj 2019/20. godini.

Univerzitet je otvoren prema javnosti gdje se želi dati mogućnost budućim studentima da donesu ispravnu odluku o nastavku školovanja na studijskim programima Evrospkog univerziteta “Kallos” Tuzla.

Istaknuto je na ovoj prezentaciji da ove upisne godine studentima Medicinskog fakulteta I na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Stomatologija odobren je popust od 50%, a djeci šehida i poginulih boraca besplatan upis na prvu godinu, prvog ciklusa studija.

Na ovoj prezentaciji učestvovali su učenici završnih razreda koji su postavili i određeni broj pitanja koji se odnose na uslove studiranja na ovom Univerzitetu.

Prezentaciji su prisustvovali Doc.dr Enes Mujić, Larisa Softić – Gasal, Zijad Jagodić i Prof.dr Kemal Brkić, kao i kordinator za saradnju sa srednjim školama Prof.dr Izet Banda, Dekan ekonomskog fakulteta.